Werkwijze

We werken in dit traject vanuit een programma-aanpak. Dat betekent dat op basis van de gezamenlijke ambitie de tien doelen zijn geformuleerd. De activiteiten die nodig zijn om deze doelen te realiseren worden op een gecoördineerde en gestructureerde manier verwezenlijkt.

Vanuit een programmastructuur zijn een stuurgroep en projectgroep in het leven geroepen. Om de doelen te realiseren worden verschillende werkgroepen opgezet.

• De stuurgroep is de opdrachtgever en kadert de opdracht. Ze bestaat uit bestuurders, directie en rectoren van de deelnemende partijen. Hier worden de besluiten genomen ten aanzien van de grote lijnen zoals de financiën en de betrokkenheid van de verschillende partijen.

• In de projectgroep wordt jaarlijks een prioritering gemaakt van de beschreven doelen. Zo borgen we dat we vanuit een breed draagvlak de juiste dingen blijven doen. Daarnaast wordt de voortgang van de verschillende werkgroepen bewaakt en is er aandacht voor de leercultuur binnen dit traject.

• In de werkgroepen worden de doelen uitgewerkt. Als er beslissingen genomen moeten worden waar de werkgroep niet uitkomt, wordt de projectgroep en/of stuurgroep ingezet als advies- of beslisorgaan.